توسعه کشت دوم؛ بایدها و نبایدهای آن

توسعه کشت دوم؛ بایدها و نبایدهای آن

توسعه کشت دوم بهترین راه دستیابی به بهره وری بهینه است که به ارتقای توان اقتصادی کشاورزان کمک کرده و بخشی از هزینه‌های آماده سازی زمین برای کشت برنج در فصل زراعی را تأمین می کند.؛