مدل تهاتری، راه‌حل معضل نقدینگی کشاورزان

مدل تهاتری، راه‌حل معضل نقدینگی کشاورزان

به منظور حمایت از کشاورزی و کاهش هزینه‌های بانکی، دولت‌ها سازوکارهای مختلفی را برای دسترسی ارزان‌تر کشاورزان به منابع مالی پیش گرفتند که بیشتر مواقع ناموفق بوده است.؛