فعالیت ستاد عالی پسته پس از دو سال وقفه

فعالیت ستاد عالی پسته پس از دو سال وقفه

ستاد عالی پسته پس از دو سال وقفه، به ریاست وزیر جهادکشاورزی تشکیل جلسه داد، بررسی راه‌کارهای رفع موانع تولید و صادرات این محصول ارزآور در دستور کار این نشست قرار گرفت.؛