ایران ۲۳ نوع نژاد دامی دارد

ایران ۲۳ نوع نژاد دامی دارد

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری کشور گفت: ما از معدود کشورهایی هستیم که با این وسعت سرزمینی بیش‌ از ۲۳ نوع گونه یا نژاد دامی داریم که با مناطق سرزمینی کشورمان انطباق دارد.؛