فرآیندهای خدمات دامپزشکی با زمان‌بندی معین به بخش خصوصی اعلام می شود

فرآیندهای خدمات دامپزشکی با زمان‌بندی معین به بخش خصوصی اعلام می شود

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با تشکل‌های خصوصی فعال در حوزه دام، طیور و آبزیان، تأمین کنندگان خوراک دام، دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی و سایر فعالین  بخش‌ خصوصی دامپزشکی، از مصمم بودن این سازمان برای افزایش سرعت در ارائه فرآیند خدمات دامپزشکی و حذف تمام دستورالعمل‌های دست و پاگیر و زاید و مانع افزایش