برداشت محصول زعفران از مزارع شاهرود

برداشت محصول زعفران از مزارع شاهرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با اشاره به آغاز برداشت محصول زعفران از مزارع این شهرستان گفت: 385 هکتار از مزارع شاهرود زیر کشت زعفران رفته است.؛