موانع دامپروری در استان سمنان

موانع دامپروری در استان سمنان

موانع تولید تنها در بخش صنعت نیستند بلکه تولید و اقتصاد روستایی استان سمنان هم با موانعی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به فقدان بازار برای دامداری ها اشاره کرد.؛