اقتصاد کشاورزی خزر، کارسازتر از نفت و گاز

اقتصاد کشاورزی خزر، کارسازتر از نفت و گاز

عملکرد اقتصاد‌های بین المللی در بخش کشاورزی همسایگان خزر نشان می‌دهد که آن‌ها با اجرای پروژه‌های متعدد کشت و صنعت، اقدام به محکم کردن جای پای خود در منطقه کرده اند.؛