نقش مهم ترویج در طرح تحول کشاورزی ایران

نقش مهم ترویج در طرح تحول کشاورزی ایران

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حوزه ترویج و نقش مروجان بسیار مهم است و در طرح تحول کشاورزی ایران نقش مهمی دارند، مروجان در افزایش بهره وری و تولید نقش بزرگی داشته اند.؛