برداشت خشکسالی با واردات بذر‌های جالیزی

برداشت خشکسالی با واردات بذر‌های جالیزی

معاون موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال می‌گوید: ۹۸ درصد بذر محصولات جالیزی، وارداتی است که ارزش کل بذر‌ واردات اين محصولات به کشور در سال به طور متوسط حدود ۹۲ میلیون یورو است.؛