پسته استان مرکزی خندان‌ترین پسته کشور

پسته استان مرکزی خندان‌ترین پسته کشور

رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی گفت: شناسنامه دار کردن باغات پسته استان مرکزی موجب خواهد شد که این باغات در زمره پرامتیازترین باغات پسته قرار گیرند.؛