وزارت جهاد کشاورزی در لیست قرمز

وزارت جهاد کشاورزی در لیست قرمز

در آستانه پایان مهلت قانونی اتصال دستگاههای دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند, هنوز وزارت جهاد کشاورزی به این پنجره متصل نشده است.؛